Warunki korzystania z formularza kontaktowego

Wstęp

Informujemy iż w ramach korzystania z formularza kontaktowego przetwarzany zostanie adres e-mail w celu kontaktu z klientem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej.

Uprzejmie informujemy, iż Lili Caffe Anita Kalyciok z siedzibą przy ul. Zamkowej 2/4 w Rybniku (kod pocztowy: 44-200), tel. 533 625 525, adres e-mail: biuro@lilicaffe.pl, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: adres e-mail

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem ww. danych osobowych jest Lili Caffe Anita Kalyciok z siedzibą przy ul. Zamkowej 2/4 w Rybniku (kod pocztowy: 44-200), tel. 533 625 525, adres e-mail: biuro@lilicaffe.pl. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres lub email: biuro@lilicaffe.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.