Warunki Karty Lili Caffe

Wstęp

Warunki Karty Lili Caffe są zapisane w poniższej treści, określają zasady funkcjonowania całego programu lojalnościowego, razem z warunkami uczestnictwa Konsumenta w Programie, w tym zasady na jakich przyznana zostanie karta uczestnictwa w programie, jak także zbierania i wymiany punktów.

Czym jest Karta Lili Caffe

 1. Karta Lili Caffe jest programem lojalnościowy organizowanym przez Lili Caffe Anita Kalyciok z siedzibą w Rybniku 44-200, przy ulicy Zamkowej 2/4.
 2. Program lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży produktów, usług dostępnych w punktach Lili Caffe. Konsument w ramach zakupu otrzyma punkty, który będzie mógł wymienić na nagrody, lub produkty czy usługi wskazane przez organizatora.

Konsumenci programu

Konsument, to każda osoba fizyczna, która jest bądź zamierza być konsumentem produktów i usług oferowanych przez organizatora, oraz która otrzymała kartę Lili Caffe.

Aktywacja karty i jej funkcja

 1. Otrzymując kartę lojalnościową Lili Caffe, klient wypełnia formularz wpisując swoje dane dla celów uczestnictwa, wpisanie danych jest dobrowolne.
 2. Uprzejmie informujemy, iż Lili Caffe Anita Kalyciok z siedzibą przy ul. Zamkowej 2/4 w Rybniku (kod pocztowy: 44-200), tel. 533 625 525, adres e-mail: biuro@lilicaffe.pl, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów (stacjonarny, tel. komórkowy).
 3. Administratorem ww. danych jest Lili Caffe Anita Kalyciok z siedzibą przy ul. Zamkowej 2/4 w Rybniku (kod pocztowy 44-200) tel. 533 625 525, adres e-mail biuro@lilicaffe.pl. Z administratorem można skontaktować się, za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres lub e-mail: biuro@lilicaffe.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za źle wpisane dane w formularzu. Błędnie wpisane dane mogą uniemożliwić późniejszą chęć dezaktywacji karty, w momencie zagubienia, lub oświadczenia o dobrowolnej rezygnacji konsumenta z programu lojalnościowego, a tym samym z rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.
 8. Karta jest aktywna przy następnej wizycie konsumenta w lokalu, na następny dzień. Kartę, otrzymuje konsument tylko w punkcie Lili Caffe. Karta jest wydawana konsumentowi bezpłatnie. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian dotyczy, dystrybucji karty przy pomocy innych partnerów handlowych, jak także może podjąć decyzję o wprowadzeniu opłat za wydawanie nowych kart. Informacja o zmianach zostanie wprowadzona do regulaminu.
 9. Właścicielem karty po przekazaniu do użytkowania konsumentowi pozostaje nadal organizator programu. Karty nie należy przekazywać osobom trzecim. Karty nie można zbyć. Organizator może w każdej chwili zażądać zwrotu karty. Karta nie pełni funkcji płatniczej, nie jest kartą kredytową, debetową ani inną pełniącą funkcję płatniczą.
 10. Karta służy do zbierania punktów za zakupy dokonane w jednym z punktów Lili Caffe. Lili Caffe nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie kary przez konsumenta.

Przyznawanie Punktów

 1. W trakcie wizyty konsumenta w lokalu Lili Caffe, konsument nabywa produkty za które organizator naliczy punkty, punkty zostaną dodane w momencie okazania karty przez konsumenta. Fakt posiadania karty i chęć dodania punktów należy zgłosić obsłudze przed poproszeniem o rachunek. Po zapłaceniu rachunku zostaną dodane punkty. W innym wypadku osoba obsługująca może odmówić przyznania punktów i dodania ich do karty. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator określa za jakie towary i usługi będą przyznawane punkty, informację taką można uzyskać na stronie internetowej www.lilicaffe.pl, oraz w punkcie Lili Caffe. Organizator ma prawo ustanawiać różne progi punktowe, podnosić, obniżać, dowolnie w dowolnym czasie.

Stan Konta Karty

Stan konta można sprawdzić jedynie w punkcie Lili Caffe.

Wymiana Punktów na Nagrody

 1. Wymiana punktów na Nagrody możliwa jest gdy stan Konta wynosi, minimum 1000 punktów. Maksymalna liczba punktów która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i wg stanu prawnego z czerwca 2009 odpowiada 760,00zł (siedemset sześćdziesiąt złoty 00/100) brutto.
 2. Każda nagroda jest warta według cennika punktowego, plus dodatkowo 0,01zł brutto, kwota ta może być pobrana od posiadacza karty w momencie odbierania nagrody. Jeśli na karcie jest za mała ilość punktów żeby muc wymienić je na nagrodę, niema możliwości dopłaty do nagrody żadnym innym środkiem płatniczym. Cała nagroda musi być pokryta w punktach.
 3. Organizator nie wyraża zgody na przeniesienie punktów na inne karty. Punkty mogą być wykorzystane natychmiast po ich dodaniu.
 4. Konsument musi mieć świadomość że odebrane nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu.
 5. Ze względu na ograniczenia prawne niektóre nagrody mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Wygaśnięcie Punktów

Jeśli po upływie, 24 miesięcy od przyznania punktów, punkty nie zostaną wymienione na nagrodę ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, punkty przepadają. Dodatkowo jeśli w okresie 12 miesięcy od przyznania ostatniego punktu konsument nie zaktywuje karty kolejnym dodatkowym punktem to karta może zostać zablokowana a zebrane punkty przepadną.

Rezygnacja z udziału w programie Lili Caffe

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji w każdej chwili z udziału w programie lojalnościowym Lili Caffe, w tej sytuacji konsument jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w jednym z punktów Lili Caffe, lub przesłać taką rezygnację pocztą na adres Lili Caffe, ul. Zamkowa 2/4, 44-200 Rybnik. Konsument zdaje również kartę. Oświadczenie powinno zawierać te same informację co w formularzu zgłoszeniowym, aby można było je poprawnie zweryfikować i usunąć z bazy danych.
 2. Lili Caffe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Konsumentowi uczestnictwa w programie lojalnościowym. Istotnym czynnikiem który może doprowadzić do wypowiedzenia udziału w programie jest udostępnienie karty osobie nieupoważnionej. Zakończenie uczestnictwa w Programie lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów.

Zmiana Warunków Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Lili Caffe, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. Konsumenci o zmianach zostaną poinformowani na stronie internetowej www.lilicaffe.pl.

Zakończenie Programu

Lili Caffe może zawiesić lub zakończyć program lojalnościowy zbierania punktów. Konsumenci zostaną poinformowaniu o tym fakcie oraz otrzymają czas na wykorzystanie zebranych punktów. Informacja zostanie podana na stronie internetowej, w punkcie Lili Caff, oraz drogą elektroniczną na adres podany w formularzu.