Dotacje unijne

POIR.03.04.00-24-0471/20

Projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla LILI CAFFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

W ramach projektu nasza firma zamierza poprawić płynność finansową i pokryć wydatki na bieżącą działalność w związku z sytuacją ekonomiczną spowodowaną wystąpieniem epidemii COVID-19.

Planowane efekty:
- utrzymanie działalności i jej pobudzenie po okresie lockdownu.

Wartość projektu: 64 931,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 64 931,13 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.poir.gov.pl


Dotacje unijne


Konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 3.2., typ 2 Inwestycje w MŚP

Projekt: „Poprawa konkurencyjności w dobie kryzysu i poza nią poprzez rozbudowę lokalu i usług”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

w ramach Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Cele projektu wpisują się w realizację celów działania 3.2 w SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami tego działania, realizacja projektu przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także utrzymanie i zwiększenie miejsc pracy w MŚP. W ramach niniejszego projektu przewidziano m.in. wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych oraz rozbudowanie zasobów w celu utrzymania konkurencyjności. Ponadto projekt zakłada utrzymanie i utworzenie miejsc pracy.

Wartość projektu: 517.180,04 PLN

Wysokość przyznanego dofinansowania: 439.602,96 PLN

Informacje źródłowe na temat Programu znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl


Dotacje unijne